Cele

Cel projektu

  • Rozwój, wzmocnienie współpracy i transferu wiedzy między instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami na terenie polsko – ukraińskiego obszaru transgranicznego

Cele szczegółowe

  • Stworzenie na terenie województwa lubelskiego, obwodu lwowskiego i zakarpackiego zinstytucjonalizowanej sieci współpracy jednostek naukowych, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych w zakresie gospodarczego wykorzystania tufów zeolitowych,
  • Przygotowanie kompleksowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych wykorzystujących ukraińskie tufy zeolitowe,
  • Stworzenie spójnych koncepcji, procedur i narzędzi wymiany wiedzy między sferą nauki, a sferą przedsiębiorstw w polsko – ukraińskim obszarze transgranicznym.