O projekcie

Program

  • Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

Priorytet

  • 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego

Kwota dofinansowania

  • 778 384,51 EUR

Okres realizacji

  • 01 lipca 2013 – 30 czerwca 2015 r.

Partnerzy

  • Politechnika Lubelska,
  • Politechnika Lwowska,
  • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Grupy docelowe

  • Ośrodki naukowo-badawcze i rozwojowe, działające w polsko – ukraińskim obszarze transgranicznym,
  • Przedsiębiorstwa z terenu Województwa Lubelskiego (Polska) oraz Obwodu Lwowskiego i Zakarpackiego (Ukraina),
  • Mieszkańcy polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego.