Seminarium naukowe w Zamościu

W Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu odbyło się w ubiegły piątek, 16 stycznia 2015 r. seminarium naukowe zorganizowane w ramach projektu „Opracowanie innowa­cyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych”. Zamojska uczelnia realizuje projekt wspólnie z Politechniką Lwowską, Politechniką Lubelską oraz Instytutem Agrofizyki im. Bogdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Przez organizację seminariów promocyjnych i naukowych staramy się zachęcić jak najwięcej firm i przedsiębiorstw do uczestnictwa w Transgranicznym Klastrze Technologii Zeolitowych, którego utworzenie jest jednym z celów naszego projektu – mówił kierownik projektu Andrzej Łygas z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. Klaster będzie miał formę prawną stowarzyszenia, skupiającego firmy, które w swojej działalności handlowej czy produkcyjnej będą wykorzystywały tufy zeolitowe – minerały wydobywane m.in. na ukraińskim Zakarpaciu. Statut powstającego stowarzyszenia przewiduje możliwość uczestnictwa w nim cudzoziemców, zatem w szczególności będą to mogli być przedstawiciele uczelni, instytucji i firm z terenu Ukrainy.

O korzyściach, jakie wynikają z powstania takiego stowarzyszenia w skali mikro- i makroekonomicznej mówiła podczas seminarium Aleksandra Kahan z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, specjalistka ds. funkcjonowania klastra w projekcie. Przedsiębiorcy, przystępując do klastra, mają możliwość podejmowania wspólnych działań marketingowych i korzystania z pomocy biznesowej, co prowadzi do wzrostu produktywności i konkurencyjności na rynku. Z perspektywy gospodarki kraju i regionu powstawanie i rozwój klastrów wpływa na tworzenie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie, rozwój sieci produkcji, infrastruktury naukowej w regionie, powstawanie nowych podmiotów gospodarczych, a przez to tworzenie atrakcyjnego rynku pracy.

W ramach projektu prowadzone są badania naukowe na temat zastosowania minerałów zeolitowych w przemyśle budowlanym, ochronie środowiska i rolnictwie. Wyniki badań dotyczących wpływu dodatku zeolitu na właściwości fizykomechaniczne tynków renowacyjnych omówiła w swoim referacie Beata Klimek z Politechniki Lubelskiej. Wszystkie analizowane tynki renowacyjne wykazały się wysoką mrozoodpornością i odpornością na krystalizację soli, a dzięki obecności zeolitów, tynki mają wysoki współczynnik absorpcji. Prelegentka zwróciła uwagę na fakt, że możliwość uzyskania tynków renowacyjnych z wykorzystaniem zeolitu jako naturalnej skały bądź odpadu poprzemysłowego, znacznie obniża koszt ich produkcji.

Lidia Bandura z Politechniki Lubelskiej, pełniąca w projekcie funkcję specjalisty ds. technicznych, przedstawiła referat na temat właściwości kruszyw lekkich modyfikowanych zużytymi sorbentami mineralnymi. Zeolity naturalne i syntetyczne są skutecznymi sorbentami związków ropopochodnych, takich jak oleje, paliwa, ropa. Zużyte zeolity po sorpcji substancji ropopochodnych są obiecującymi surowcami do produkcji kruszyw lekkich, które można stosować jako izolację termiczną w rolnictwie, ogrodnictwie czy w geotechnice – mówiła prelegentka.

Oprócz seminariów naukowych i promocyjnych projekt zakłada organizację międzynarodowych konferencji naukowych. Pierwsza konferencja odbyła się w maju ub.r. we Lwowie, a kolejna, tym razem organizowana przez Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk im. Henryka Dobrzańskiego i Politechnikę Lubelską, odbędzie się w lutym br. w Lublinie. Następna konferencja organizowana przez Politechnikę Lwowską będzie połączona z wyjazdem do kopalni zeolitów na Zakarpaciu. Ostatnia, podsumowująca realizację projektu, zorganizowana zostanie w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu w maju br. i będzie połączona z Transgranicznymi Targami Technologii Zeolitowych.

(Tekst: Katarzyna Kimak)

Wybrane prezentacje:

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z seminarium: